Estatuts de la Societat de Blues de Girona

Capítol l

Denominació, fins i domicili

Article 1.- Amb la denominació: SOCIETAT DE BLUES DE GIRONA, es constitueix aquesta entitat, que regularà les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2.-L’existència d’aquesta associació té com a finalitats:

a) Contribuir a la promoció, creixement i difusió del blues en els seus diferents estils i modalitats, incloent-hi el blues-rock, el southern-rock, el rythm&blues, el jazz-blues i qualsevol estil musical que hi estigui fortament relacionat. En endavant el mot blues, es refereix a tots els esmentats.

b) Promoure i crear un circuit musical dedicat al blues.

c) Crear una entitat que ajudi a la difusió de I’actualitat del blues, a nivell nacional i internacional en col·laboració amb altres associacions, persones o grups que comparteixin aquest interès.

d) Vetllar per la presència i el protagonisme del blues als mitjans de comunicació, als centres educatius i culturals i a la societat.

e)  Promoure cicles, festivals i altres esdeveniments relacionats amb el blues.

f) Organitzar conferències, tallers, seminaris relacionats amb el coneixement, aprenentatge i perfeccionament del blues.

g) Esdevenir punt de trobada d‘aficionats, músics, promotors i periodistes.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3.-Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, preferentment en l´àmbit de la província de Girona i estableix el seu domicili a Banyoles al carrer Cervantes 69, CP 17820.

Capítol lI

Els Socis, els seus drets i obligacions

Article 4.- Poden formar part de l’associació les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, presentant una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen dret a vot, no poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

La sol·licitud d’ingrés de les persones jurídiques, ha de ser acordada per l’òrgan competent.

Article 5.- Dins de l’associació hi haurà els següents tipus de socis:

a) Socis fundadors, que seran els que participin en l’acte de constitució de l’associació.

b) Socis ordinaris, que seran els que ingressin després de la constitució de l’associació.

c) Socis honorífics. Els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i/o desenvolupament de l’associació es facin mereixedors d’aqueta distinció. El nomenament dels socis d’honor correspondrà a la Junta Directiva amb la denominació que aquesta determini.

Article 6.-Són drets dels membres de l’associació:

a) Prendre part en qualsevol de les activitats que organitzi l’associació en compliment de les seves finalitats. Assistir amb veu i vot a les reunions de I’Assemblea General.

b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’associació pugui obtenir.

c) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

e) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de I’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

f) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de I’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

g) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o alguna de les seves àrees.

h) Ésser escoltats prèviament a I’adopció de mesures disciplinaries.

i)  Rebre informació sobre les activitats de I’associació.

j)  Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

k) Formar part dels grups de treball.

l)  Posseir un exemplar dels estatuts.

m) Consultar els llibres de I’associació.

Article 7.-Són deures dels membres de I’associació:

a) Complir els presentes estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.

b) Comprometre’s amb les finalitats de I’associació i participar activament per assolir-les.

c) Contribuir al sosteniment de I’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

d) Desenvolupar, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.

e) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

f) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de I’associació.

Article 8.- Els socis honorífics tindran les mateixes obligacions que els socis fundadors i ordinaris excepte les previstes en els apartats c) i d) de l’article anterior. Alhora, tindran els mateixos drets a excepció de que en la seva participació en les Assemblees i actes que s’organitzin, tindran veu però no vot.

Article 9.- Són causes per ser donat de baixa de I’associació:

a) Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

b) No satisfer les quotes fixades.

c) No complir les obligacions estatutàries.

d) La defunció.

Capítol lll

L’Assemblea General

Article 10.- L’Assemblea General és I’òrgan sobirà de I’associació i estarà integrada per tots els socis. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de I’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de I’Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 11.-L‘Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de I’òrgan de govern i controlar-ne I’activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de I’associació i aprovar la gestió feta per I’òrgan de govern.

d) Acordar la transformació i la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d’associats per una raó diferent a la de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de I’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 12.- L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop I’any, dins dels mesos compresos entre gener i desembre, ambdós inclusivament.

Quan les circumstàncies ho aconsellin, el President o La Junta Directiva pot convocar I’Assemblea General amb caràcter extraordinari, i ho ha de fer quan ho sol·liciti per escrit un mínim del 25% dels socis; en aquest cas, I’Assemblea ha de tenir IIoc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 13.- L’Assemblea és convocada per Ia Junta Directiva mitjançant una convocatòria, que ha decontenir, com a mínim, I’ordre del dia, el lloc, la data i I’hora de la reunió.

La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçatal domicili o mitjà telemàtic o informàtic que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir I’associació.

Les reunions de I’Assemblea General, les presideix el President de I’associació. Si no hi és, I’han de substituir, successivament, el Vicepresident o el Vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El Secretari redacta I’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la IIista d’assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix I’acta de la sessió anterior per tal que s’aprovi o s’esmeni. Tot i això, cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis.

Article 14.- L’Assemblea General es constitueix vàlidament independentment del nombre d’associats presents o representats.

El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en I’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat I’Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terçdel període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió. La sol·licitud també es pot fer directament a I’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en I’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 15.- En les reunions de I’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de I’Associació.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o els seus representats.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de I’associació, la constitució d’una federació o agermanament amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, I’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

La delegació de vot està permesa a tots els nivells. Aquesta delegació es realitzarà documentalment mitjançant el format que es determini, degudament signat pel delegant. Cada membre assistent no podrà representar més de quatre vots delegats.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i de les seves dades de contactes certificada pel Secretari amb el vistiplau del President.

Article 16.- Són facultats de l’Assemblea General Ordinària:

a) Aprovar, en el seu cas, la gestió de la Junta Directiva.

b) Examinar i aprovar els comptes anuals.

c) Aprovar o refusar les propostes de la Junta Directiva en ordre a les activitats de l’associació

d) Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries.

e) Introduir propostes en l’ordre del dia per part dels associats. Aquestes propostes hauran de comptar amb l’aval de com a mínim el 10% dels socis amb dret a vot.

f) Qualsevol altra que no sigui de la competència exclusiva de l’Assemblea Extraordinària.

Article 17.- Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:

a) El nomenament dels membres de la Junta Directiva.

b) La modificació dels estatuts.

c) La constitució de federacions o integració en aquestes.

d) La dissolució de l’associació.

e) Per introduir propostes en l’ordre del dia per part dels socis, caldrà comptar amb l’aval de com a mínim del 25% de socis amb dret a vot.

Capítol lV

Òrgans de representació

Article 18.- La Junta Directiva.- L’associació estarà dirigida, gestionada i representada a tots els efectes per una junta, escollida d’entre les candidatures que es presentin, mitjançant sufragi directe pels socis amb dret a vot. La Junta constituent estarà formada per: un President, un Secretari, un Tresorer i tres Vocals.

Cap dels càrrecs que composen la Junta Directiva seran remunerats. Seran designats i revocats per l’Assemblea General Extraordinària i el seu mandat tindrà una durada de sis anys per la junta constituent, a partir d’aquesta es renovarà cada quatre anys.

Podran formar part de la Junta directiva els socis amb dret a vot.

Els membres de la Junta Directiva que hagin esgotat el termini pel qual van ser escollits, continuaran en el càrrec fins la presa de possessió de càrrecs de la nova Junta.

El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel Secretari sortint, amb el vistiplau del President sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Els membres de la Junta Directiva podran causar baixa abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat per:

a) Renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta directiva.

b) Incompliment de les obligacions encomanades.

c) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

d) Baixa com a membre de I’associació.

e) Sanció per una falta comesa en I’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix I’article 13.3 dels estatuts.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lIoc. Mentrestant, un membre de I’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 19.-La Junta Directiva té les següents facultats:

a) Representar, dirigir i administrar I’associació de la manera més amplia que reconegui la llei, així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi l’Assemblea.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de I’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de I’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i I’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per que els aprovi i confeccionar els pressupostos de I’exercici següent.

g) Contractar els empleats que I’associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se per que els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de I’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els Vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

               i.  Subvencions o altres ajuts.

        ii. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

l) Obrir comptes corrents i IIibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Admissió de nous socis i expulsió en cas d’acord en aquest sentit.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 20.- La Junta Directiva es reunirà de forma ordinària dues vegades a l’any i de forma extraordinària quan ho determini el President o la persona que el substitueixi o a petició de dos dels seus membres. Quedarà constituïda amb l’assistència de la meitat més un dels seus membres i per que els seus acords siguin vàlids caldran els vots de la majoria dels presents. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

Article 21.- Les convocatòries ordinàries es realitzaran per escrit (ja sigui per sistemes tradicionals, telemàtics o informàtics) expressant el lloc, data i hora de la reunió així com l’ordre del dia amb expressió dels temes a tractar. La convocatòria es farà amb 15 dies d’antelació.

Les convocatòries extraordinàries es convocaran també per escrit amb 72 hores d’antelació com a mínim.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que es poden excusar per causes justificades. L’assistència del President o del Secretari o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.

Article 22.- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 23.-Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el IIibre d’actes i han de ser signats pel Secretari i el President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir I’acta de la sessió anterior per que s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V

El President i el Vicepresident

Article 24.-Són pròpies del President les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment I’Associació davant de qualsevol organisme públic o privat, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Convocar, presidir i dirigir els debats i aixecar les sessions, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Revisar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de I’Associació.

f) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’associació aconselli, que resulti necessària o convenient, sense perjudici de donar-ne compte a la Junta Directiva que la podrà refrendar o rebutjar.

g) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El President és substituït, en cas d’absència o malaltia pel Vicepresident o el Vocal de més edat, per aquest ordre.

Article 25.-El vicepresident, a més de les que la Junta li encomani, tindrà la responsabilitat d’exercir les funcions del President en cas d’absència d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa.

Capítol VI

El Secretari i el Tresorer

Article 26.-El Secretari tindrà a càrrec:

a) Custodiar la documentació de I’associació i gestionar el fitxer de socis.

b) Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

c) Cursar les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials que calgui inscriure en els registres corresponents.

d) Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Article 27.-El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de I’associació, com també I’elaboració del pressupost, el balanç i la Iiquidació de comptes. Portar un IIibre de caixa. Signar els rebuts de quotes i altres documents de Tresoreria. Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser revisades prèviament pel President, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 28.- Les vacants que es puguin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva, seran cobertes mitjançant renovació parcial en assemblea extraordinària a proposta de la mateixa Junta.

Capítol VII

Les comissions o grups de treball

Article 29.- La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, I’han de plantejar els membres de I’associació que vulguin formar-los, i n’han d’informar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII

Els recursos econòmics

Article 30.- En el moment de la seva constitució, la Societat de Blues de Girona, no disposa de recursos econòmics ni de patrimoni.

Article 31.-Els recursos econòmics previstos pel desenvolupament de l’associació seran els següents:

a) Les quotes de socis, periòdiques o extraordinàries.

b) Les subvencions oficials o particulars.

c) Les donacions, les herències o els lIegats.

d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

L’exercici associatiu i econòmic serà anual i es tancarà el 31 de desembre.

Article 32.- Tots els membres de I’associació tenen l’obligació de sostenir-Ia econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de Ia manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 33.-L’exercici econòmic coincideix amb I’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 34.- En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del President, el Tresorer i el Secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del Tresorer o bé la del President.

Capítol IX

El règim disciplinari

Article 35.- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lIeus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de I’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.

En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita I’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, serà adoptada per la mateixa Junta dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, els interessats hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol X

La dissolució

Article 36.-L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi per una majoria de 2/3 dels socis.

Article 37.- Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de I’associació, com a la finalitat, extinció i la Iiquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

Els membres de I’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la Iiquidació s’ha de lliurar directament a I’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de I’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benefiques.

Les funcions de Iiquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no en designa expressament una comissió liquidadora.

Disposició Addicional

En tot el que no estigui previst en els presents estatuts, s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

Disposició Transitòria

La gestió de les dades de l’associació es realitzarà d’acord amb el que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal o qualsevol modificació posterior a aquesta.

Girona, 9 de març de 2014

 

Anuncis